JAVNI OGLAS za prijem zaposlenika u radni odnos

JAVNI  OGLAS

za prijem zaposlenika u radni odnos

Broj: 124/21

Datum: 20.04.2021. godine

Na osnovu Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/16 i 89/18), člana 3. i 4. Uredbe  o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine Srednjobosanskog kantona  br. 07/19.), člana 54. Pravila Javne ustanove “Zavičajni muzej Travnik”(„Službene novine Općine Travnik“ broj 5/19), člana 4. i  10. Pravilnika o radu Javne ustanove “Zavičajni muzej Travnik” broj: UO-35/19 od 02.10.2019. godine i na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove “Zavičajni muzej Travnik” broj: UO-26/20 i UO-08/21, raspisuje se:

JAVNI  OGLAS

za prijem zaposlenika u radni odnos

I – NAZIV I OPIS RADNOG MJESTA

 • Muzejski pedagog – VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenih znanosti – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme:

Opis poslova:

 • objašnjava stalne, povremene i pokretne izložbe Muzeja,

 • održava predavanja i stručno vodi kroz odjeljenja i depandanse Muzeja grupe posjetitelja različitog uzrasta i obrazovanja,

 • surađuje sa školama, prosvjetno-pedagoškim zavodima i drugim vaspitno obrazovnim ustanovama, turističkim agencijama i sličnim organizacijama radi popularizacije zbirki i eksponata Muzeja, a s ciljem povećanja broja posjetilaca,

 • samostalno vodi i sudjeluje u postavljanju stalnih, povremenih i pokretnih izložbi Muzeja kao i pri izradi legendi, vodiča i prospekata za pojedine izložbe; radi na pronalaženju i primjeni novih suvremenih metoda obrazovnih djelatnosti: organizira nagradna takmičenja za učenike, izložbe likovnih radova učenika inspiriranih zbirkama i eksponatima Muzeja, kao i širom kulturnom baštinom, pa u tom cilju surađuje sa omladinskim institucijama i organizacijama i pruža stručnu pomoć odgovarajućim sekcijama učenika,

 • angažira se na poslovima propagande Muzeja i izradi propagandnih materijala, prospekata, razglednica i suvenira,

 • organizira i razvija radionice tradicionalnih zanata

 • istražuje, dokumentira i promovira nematerijalnu baštinu travničkog kraja,

 • obavlja vodičku službu kroz grad za istaknute delegacije, grupe i goste,

 • stara se o urednom vođenju knjige posjetilaca,

 • obavlja uredničke poslove na publikacijama iz oblasti muzejske pedagogije,

 • u ljetnoj sezoni rad se odvija u depandansima Muzeja (tvrđavi Stari grad i Rodnoj kući Ive Andrića),

 • obavlja i druge poslove u skladu sa općim aktima Muzeja i prema nalogu direktora.

 • Biletar / Vodič kroz depandanse – SSS – IV stepen – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme:

Opis poslova:

 • raspoređen je na rad u biletarnici na prijemu i najavama stranaka koje posjećuju Muzej i depandanse,

 • prati kretanje posjetilaca,

 • vrši naplatu ulaznica, prodaju muzejskih suvenira i publikacija,

 • evidentira broj prodatih ulaznica, suvenira i publikacija i odgovoran je za njihovo stanje u biletarnici i suvenirnici,

 • daje upute posjetiocima o izložbama,

 • brine se o redovnom održavanju prostora,

 • obavlja i druge poslove u skladu sa općim aktima Muzeja i prema nalogu direktora.

II – USLOVI JAVNOG OGLASA

 a) Opšti uslovi:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je stariji od 18 godina,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

b) Posebni uslovi:

Posebni uslovi za poziciju 1. su:

 • VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenih znanosti

 • 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja diplome

 • položen stručni ispit

Posebni uslovi za poziciju 2. su:

 • SSS – IV stepen

 • radno iskustvo od šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima i za iste se može utvrditi probni rad u trajanju do trideset dana.

III – SADRŽAJ PRIJAVE

 

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene foto-kopije):

– Biografiju,

– Uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog  karaktera),

– Izvod iz matične knjige rođenih, (ne stariji od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog  karaktera),

– Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca) – (samo za izabrane kandidate koji  su dužni dostaviti isto u roku od 8 dana od dana prijema na radno mjesto),

– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

– Dokaz o radnom iskustvu prema posebnim uslovima (uvjerenje izdato od strane sadašnjeg ili ranijeg poslodavca iz kojeg se vidi na kojem je radnom mjestu kandidat radio kod poslodavca kod kojeg je bio zaposlen, te koji je stepen stručne spreme bio predviđen za to radno mjesto i koliko je na tim poslovima ostvario radnog staža.

IV – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme (pozicija br. 1.) i (pozicija br.2.) od 01.06.2021. godine.

Mjesto obavljanja radnog odnosa je u Javnoj ustanovi Zavičajni muzej Travnik i njenim depandansima Rodna kuća Ive Andrića i tvrđava Stari grad. Radno vijeme je prema rasporedu muzeja.

V – NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG OGLASA

Obavijest o javnom oglasu će se objaviti u dnevnom listu “Oslobođenje”, a kompletan tekst javnog oglasa na web stranici Javne ustanove: www.muzejtravnik.ba  i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

 

VI – ROK ZA PREDAJU PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

VII – NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I OSTALE NAPOMENE

 a) Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti  lično na Protokol ustanove ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu:

Javna ustanova Zavičajni muzej Travnik

Mehmed-paše Kukavice 1

72 270 Travnik

Naznačiti za koje radno mjesto se aplicira uz naznaku:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – NE OTVARAJ”.

b) Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

c) Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, bit će podvrgnuti pismenom testu i intervjuu. Tematske oblasti i propisi iz kojih će biti utvrđena pitanja za stručni ispit objavit će se na internet stranici najmanje sedam dana prije održavanja ispita. O terminu testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove: muzejtravnik.ba.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.

d) Prilikom zapošljavanja prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.), koje prilažu uz prijavu na javni konkurs , pozivajući se na poseban zakon po kojim imaju prednost.

e) Za dodatne informacije kontakt telefon je ++387 30 518-140. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

 

VIII – NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

 

O rezultatima javnog oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od  dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

                                                                                                                                       JU Zavičajni muzej Travnik

                                                                                                                                       Direktorica

                                                                                                                                        Fatima Maslić, dipl.ist.umjet.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page