Mapa tvrđave

 

MAPA TVRĐAVE

ARHITEKTONSKI RASPORED OBJEKATA

Duži pravac pružanja Starog grada je osovina sjever-jug, a kraći istok-zapad.

A) Najviši dio tvrđave, smješten na najisturenijem dijelu grebena je bastion (tabija) koji nadvisuje najnižu tačku u gradu za 16 metara. Bastion je turska gradnja na mjestu srednjovjekovne donžon kule. Južno od bastiona je manja terasa ispod koje je izgrađena nadsvođena kamena cisterna za vodu.

B) Prema jugu se dalje proteže pravougaono dvorište na dužini od 28 m. Na mjestu današnje cisterne i dijela dvorišta pronađeni su ostaci srednjovjekovne palače, srušene po dolasku Turaka.

C) Dvorište je s južne strane zatvoreno manjom zgradom jakih zidova, zasvođenom masivnim kamenim svodom. U objektu se nalazi samo jedna prostorija koja je služila kao barutana ili kazamat.

D) Južno se prostire manji obor (E1) sa šesnaestougaonom kulom (visina 11 m). Obor se prema zapadu završava manjom četvrtastom terasom (toretom ). Kula potječe iz osmanskog perioda. Pretpostavlja se da je na tome mjestu stajala srednjovjekovna odbrambena kula fundirana na živoj stijeni. Uz nju je pronađena dobro očuvana nadsvođena cisterna izgrađena od sedre i cementa, iz austrougraskog perioda.

Kamenim stepenicama, kroz nadsvođeni otvor, silazi se u vanjski obor (E3).

F) Tu je izgrađena džamija, od koje se sačuvala munara usađena u zapadni zid gradskog bedema. Najnovija istraživanja ukazuju da je džamija bila podignuta na ime sultana Mehmeda II Fatiha, u drugoj polovici 15. stoljeća.

G) Južno od džamije su ostaci objekta (stražarnice) iz osmanskog perioda,  obnovljenog u vrijeme Austro-ugarske uprave. Kasnije, šezdesetih godina prošlog stoljeća u njemu bio smješten ugostiteljski objekt (kafanica).

H) Na istočnom dijelu vanjskog obora pronađeni su ostaci stambenog objekta koji se prostirao na dva nivoa. Gornja etaža se nalazila na prostoru vanjskog obora (E3) a donja na prostoru vrta (E2). Prizemlje objekta (magaza) rekonstruisano je 2003. godine.

U najprostranijem dijelu grada (E2) naišlo se na ostatke krečane i još dva stambena objekta (I) i (J).
Sjeverni zid sa stepeništem koji povezuje donji dio grada s bastionom je u osnovi srednjovjekovni. Ostaci srednjovjekovnog zida pronađeni su uz  jugo-istočni turski bedem u prostoru vrta (E2) što ukazuje na to da je srednjovjekovno utvrđenje zahvatalo današnji areal grada.