JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ TRAVNIK

JU ZAVIČAJNI MUZEJ TRAVNIK

UPRAVNI ODBOR

MEHMED PAŠE KUKAVICE 1

72270 TRAVNIK

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. stav 1. i člana 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB br. 07/19.) člana 46. Pravila Javne ustanove Zavičajni muzej Travnik (broj: UO-31/18 od 31.08.2018.godine) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Zavičajni muzej Travnik (broj: UO-10/22 od 14.02.2022. godine) Upravni odbor objavljuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE

ZAVIČAJNI MUZEJ TRAVNIK

1) Opis pozicije direktora Javne ustanove Zavičajni muzej Travnik:

organizuje rad i rukovodi radom Muzeja, odlučuje u okviru ovlasti utvrđenih Pravilima, zastupa i predstavlja Muzej pred trećim licima, odgovara za zakonitost rada Muzeja, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti, predlaže unutrašnju organizaciju Muzeja, predlaže planove i programe rada i razvoja i predlaže mjere za njihovo provođenje, organizira radove prilikom izvođenja arheoloških, etnoloških, historijskih i prirodoslovnih istraživanja, obavlja uredničke poslove na muzejskim izdanjima, organizira stalne i povremene izložbe u Muzeju kao i razmjenu izložbi sa srodnim ustanovama, stara se o otkupu muzejskih predmeta, umjetničkih djela, naučnih publikacija i slično, organizira stručnu i drugu suradnju i koordinaciju rada sa drugim muzejima i srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu, predlaže UO za odobrenje korištenje muzejskog materijala izvan Muzeja, kao i publiciranje i snimanje muzejskog materijala, brine o izdavačkoj djelatnosti Muzeja i po svojoj funkciji je glavni urednik svih izdanja Muzeja, predlaže opće akte Muzeja, izvršava odluke Upravnog odbora, podnosi izvještaje o poslovanju Muzeja, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, odlučuje o zasnivanju i potrebi zasnivanja radnog odnosa, utvrđuje plaće zaposlenika, predlaže mjere u oblasti sigurnosti, zaštite na radu, protupožarne zaštite te zaštite i unaprjeđenja životne okoline i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Pravilima i drugim općim aktima Muzeja te aktima Upravnog odbora.

2) Kandidat za izbor i imenovanje direktora treba da ispunjava opšte i posebne uslove:

 1. a) Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji od 18 godina,

  3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,

  4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),

  5. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora,

  6. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

  7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,

  8. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.

 1. b) Posebni uslovi:

 1. da ima visoku stručnu spremu VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, iz oblasti kojom se Muzej bavi,

 2. da ima položen stručni ispit iz muzejske djelatnosti,

 3. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,

 4. Program rada Muzeja za četvorogodišnji period.

3) Kandidat koji se prijavljuje na konkurs treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova  i to:

– svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima (adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa) i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na javni konkurs,

– biografiju

– uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera),

– izvod iz matične knjige rođenih, (ne stariji od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera),

– diplomu o stečenom visokom obrazovanju,

– uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u struci,

– program rada Muzeja za četvorogodišnji period,

– izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,

– izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),

– izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

– izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,

– izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da kandidat nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini. (Ukoliko je kandidat predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa navedenih  pozicija).

– ljekarsko uvjerenje (dostavlja izabrani kandidat u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o izboru),

4) Sve dokumente potrebno je priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5) Direktor se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine. Mjesto obavljanja radnog odnosa je u Javnoj ustanovi Zavičajni muzej Travnik. Radno vrijeme je od 08:00 do 16:00 sati.

6) Konkurs će se objaviti u “Službenim novinama FBiH”, dnevnim novinama „Oslobođenje”, na web stranici Javne ustanove Zavičajni muzej Travnik i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

7) Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

8) Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično na Protokol ustanove ili poštom preporučeno na adresu:

JAVNA USTANOVA ZAVIČAJNI MUZEJ TRAVNIK
Mehmed-paše Kukavice 1, 72270 Travnik
Sa naznakom:
“Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati”.

 

9) Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, Komisija za provođenje javnog oglasa obavit će intervju. O terminu intervjua kandidati će biti obaviješteni putem telefona i e-mail-a.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.

                                 

10) Za dodatne informacije kontakt telefon je ++387 30 518-140.

11) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Vlatko Nevistić

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page