Zaštitno arheološko istraživanje Gradine Tarabovac – Travnik

U cilju ispitivanja devastirane Gradine Tarabovac Zavičajni muzej Travnik je poduzeo zaštitna arheološka istraživanja koja vodi dipl. arheolog Ajla Sejfuli iz Travnika a asistiraju joj kolegice Dijana Gomboš iz Zrenjanina (Srbija) i Dina Vajzović iz Donjeg Vakufa te Sabina Maslić tehnički crtač i dokumentarista.

Probna sonda koja je otvorena na mjestu gdje su mještani uzimali zemlju za cvijeće potvrdila je pretpostavke i informacije iz Arheološkog leksikona o lokalitetu Gradina na Tarabovcu. Pronađena je keramika kasnog bronzanog doba ukrašena u maniru srednjobosanske kulturne grupe.  Nalazi iz ranog željeznog doba, rimskog i srednjovjekovnog perioda, ukazuju na kontinuitet naseljavanja ovoga prostora koji se nije prekidao praktično sve do danas.

Muzej će u narednom periodu tražiti financijska sredstva za sistematska arheološka istraživanja na ovome lokalitetu. Svi nalazi se deponuju u Muzej gdje će biti stručno obrađeni i zavedeni.

Planirano je da se naredne godine organizira izložba na kojoj će biti predstavljeni rezultati trogodišnjeg arheološkog istraživanja koje je Muzej vodio na srednjovjekovnim lokalitetima u Fazlićima i Glavici (Han Bila) kao i na ilirskoj gradini Tarabovac.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page